Att lyckas är ett relativt begrepp där man för att kunna svara på detta bör ställa sig ett antal frågor, analysera dessa och sedan utvärdera dess olika faktorer och där processen kan beskrivas med olika faser:

 1. IDENTIFIERA
  • Vad vill vi uppnå?
  • Vad krävs för att vi ska uppnå det vi vill?
  • Vad hindrar oss från att uppnå det vi vill?
 2. SAMMANSTÄLL
  • Utifrån svar på frågeställningarna från ovan kan man sedan jobba fram ett underlag för mer konkret handlingsplan med prioriterade insatser.
 3. BESLUTA
  • Besluta om genomförandet av handlingsplan, tilldelning av resurser (personal, materiel, ekonomi), tidsaspekter för genomförande samt när och hur uppföljning ska ske.
 4. FÖRANKRA
  • Förankra beslutet med syfte, motivation och förväntat resultat för de som påverkas av detta. (Medarbetare, kunder, leverantörer)
 5. GENOMFÖR
  • Påbörja genomförandet enligt plan.
 6. UTVÄRDERA
  • Följ upp genomförda insatser, löpande, och enligt gällande planering.
 7. ANPASSA
  • Om inte resultatet motsvarar förväntningarna eller om nya ingångsvärden uppstått bör anpassning av handlingsplanen genomföras.
 8. KOMMUNICERA
  • Kommunicera resultaten från uppföljningen till berörda samt även genomförda anpassningar.

Om ni lyckas att lyckas med hjälp av denna beskrivning kan jag inte svara på, då Ni endast kan besvara detta själv.

Detta kan vid den snabb anblick tyckas vara en enkel modell, men där man ofta faller på förankring, utvärdering, anpassning och slutligen kommunikation.

Vad man kommunicerar, hur och när är ett helt eget område som troligen kommer ligga till grund för ett framtida inlägg.

Tills dess – lycka till och håll ut!

Utan spaning, ingen aning…