I såväl yrkesliv som i ideell verksamhet stöter man i ledande position ofta på utmaningar vid hantering av personal.

Säkerställer man att man har en organisation med resurser för verksamheten har man kommit en bit på vägen. Dock uppkommer det ofta situationer där detta inte är tillräckligt och där man ställer sig frågan – ”Varför når vi inte våra mål inom utsatt eller uppskattad tid?”.

Svaret kan vara kopplad till den kommunikationsstruktur som finns inom organisationen där man kan säkerställa att det inte är detta som är orsaken genom att identifiera:

 1. Beslutsprocess
  • Vem visar vägen och fattar de styrande besluten om vägval, tidsaspekter, resurstilldelning, budget samt uppföljning och utvärdering?
 2. Kommunikationskanaler
  • Hur kommuniceras information och beslut?
   • Vid möten
   • Via E-post
   • Via Telefon
   • Via SMS/Meddelanden
 1. Dokumentation
  • Hur dokumenteras beslut, vidtagna och utförda åtgärder
 2. Rutiner
  • Hur genomförs fattade beslut och av vem
 3. Uppföljning
  • Hur följs genomförd verksamhet upp och utvärderas
  • Finns det någon anpassningsprocess efter utvärdering?

Kan man svara på frågorna ovan så har man troligen en fungerande strukturell plattform att utgå ifrån, finns frågeställningen kvar om ”Varför når vi inte våra mål inom utsatt eller uppskattad tid?” så ligger troligen svaret på det individuella planet där man bör ställa sig frågan:

”Vem har vi i organisationen (kompetens, förmåga, måluppfattning, egna intressen)?” – Har vi rätt person på rätt plats?

Är svaret på ovan ”JA” så handlar det många gånger om personella relationer där avsaknad av uppskattning, missförstånd och ifrågasättande kan vara faktorer som spelar in.

Dock kan man vid hantering av personal emellanåt stöta på ”Sunspotters” där man kan vara tvungen att ta till helt andra åtgärder för att hitta en lösning på problemet.

”Sunspotter” – en person som ständigt söker upp ljusa fläckar i tillvaron och drar sig undan när skuggan kommer. Den djupare innebörden omfattas av att personen i fråga gärna tar del av framgångar och exponerar sig själv i samband med dessa men drar sig undan när de ”mörka molnen” närmar sig.